سلام خسته نباشید .زوجه ی شخص الف مطالبه ی مهریه از زوج مینما

پرسش

سلام خسته نباشید .زوجه ی شخص الف مطالبه ی مهریه از زوج مینماید .زوج تمام اموالش را به خواهرش منتقل مینماید.و معادل مهریه وجه نقد در حساب بانکی خود دارد..چه اقداماتی برای زوجه متصور است.وضعیت حقوقی قرارداد را شرح دهید؟

0
امیرعلی 4 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )