سلام .خواهر بنده به شوهرش علاقه ندارد .ولی شوهرش مرد خوبی اس

پرسش

سلام .خواهر بنده به شوهرش علاقه ندارد .ولی شوهرش مرد خوبی است.چگونه میتوان هم مهریه رفت وهم طلاق

0
زهرا ش 2 سال 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )