سلام دادخواست مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ب

پرسش

سلام دادخواست مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای پدر من ارسال شده آیا در جلسه اول فقط بابت اعسار خواهان از هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود و یا وارد ماهیت هم می‌شوند و ثانیا برای اینکه پدر من (خوانده) بخواهد جلب ثالث بدهد باید در همین جلسه رسیدگی اعسار بدهد یا در جلسه بعدی

0
مجتهدی 4 ماه 119 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )