سلام درصورتیکه شعبه حقوقی مربوطه از اجرای حکم قطعیت یافته ال

پرسش

سلام درصورتیکه شعبه حقوقی مربوطه از اجرای حکم قطعیت یافته الزام به نتطیم وانتقال سند رسمی توسط محکوم علیه – به دلیل اینکه محکوم علیه با مشارکت برخی ازکارمندان اداره ثبت حکم دستور موقت سند تک برگ ملک را ازروی پرونده برداشته درنتیجه سندی تک برگ مجعول صادر شده توسط اداره وبت وعلی الرغم صدور اجرائیه وانقاصای مهلت اما بعلت همین تعغیرات غیر قانونی در برک سند تک برگی که باید بنام محکوم له انتقال داده میشد علی الرغم معرفی نماینده داده به دفترخانه بعن ثت تعغیرات غیر قانونی توسط کارمندان وبن + مکوم علیه وتعغیر مفاد سند ممورد انتقال به همین دلیل تا کنون کارانتقال سند رسمی که متعلق حکم قطعیت یافته بوده انجام نشده هرچه به دادگاه بدوی اجراکنمده حکم مراجعه میشود قاصای شعبه پاسخگو نیسست لطفا ارائه طذیق تشکر

0
wxcv1234 2 سال 146 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )