سلام در چک تضمین شده ای که میخواهیم به شخص دیگری بدهیم چه قس

پرسش

سلام در چک تضمین شده ای که میخواهیم به شخص دیگری بدهیم چه قسمت هایی از پشت چک باید توسط صاحب اصلی پر شود؛

0
نگار 2 سال 180 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )