سلام روز بخیر یک واحد آپارتمان را با شخصی بطور سه دانگ سه دا

پرسش

سلام روز بخیر یک واحد آپارتمان را با شخصی بطور سه دانگ سه دانگ شریک هستیم مامیخواهیم از این شراکت جداشویم و آپارتمان رابفروشیم این آقا نمی خواهد و میگوید اجاره بدهیم واگر واحد آپارتمان خالی بماند شما باید اجاره ی من را بدهید آیا صحت دارد و در ضمن ما چگونه میتوانیم از این شراکت خلاص شویم با تشکر

0
MFB1345 2 سال 205 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )