سلام زمانی اجداد من در دهی در اطراف کرمان زندگی میکردن . از

پرسش

سلام زمانی اجداد من در دهی در اطراف کرمان زندگی میکردن . از ایشان قطعه زمین بزرگی بجا مانده که امروز موقعیت خوبی دارد پدرم + شش برادرش وارث بودن که پدرم و سه برادر برحمت خدارفته و فقط سه عمو مانده اند عموی کوچکم که حدود ۷۰ سال دارد چهارسال پیش منو برادرمو برد در ان ده و منزلی که در یک قواره ازان زمین ساخته بود را نشانمان داد و گفت من همه زمین را زنده کرده ام و این قواره ( مرغوب ) رابرای خودش برداشته و ساخته بود بعداز ساخت بماخبرداد . و بما گفت چون اینجاطرح گردشگریست هیچکس نمیتواند بسازد !!! دوهفته پیش رفتم همانجا و دیدم قطعه کنار منزلیکه ساخته بود را داده به وراث یکی از عموهام و باز ازاونا خریده و داده سر خونه اش!!! آیا اینکاراو کلاهبردازیست یانه؟

اینکه قطعه ی مرغوب را برداشته و بعدازآن قطعه دیگری به وراث عموم داده و مجدداً خریده و زده سر خونه اش ؟؟!!!!! ممنون میشم اگه بفرمایید من شکایت کنم بجایی میرسم یا نه؟

0
Akbar 4 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse