سلام سوال من اینه خونه ای که بعد از فوت پدر خانواده انحصار و

پرسش

سلام سوال من اینه خونه ای که بعد از فوت پدر خانواده انحصار ورثه شده و به یک پسر یک دختر و زن و پدر مادر متوفی رسیده بعد از فوت پدر مادر متوفی تکلیفه سهمشون چی میشه آیا به پسران و دختران اون پدر مادر می رسه؟؟؟

زن و پسر و دختر شخص در اون خونه سکونت دارن آیا میتونن اونارو مجبور به فروش کنن؟؟

0
بهار خلیفه 2 سال 144 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )