سلام علیکم سال93 پرونده ای برای دریافت وام خودرو د

پرسش

سلام علیکم
سال93 پرونده ای برای دریافت وام خودرو دربانک مهر اقتصادتشکیل دادم وقرارشد35میلیون وام بگیرم درقراداد مشارکت مدنی موضوع قراداد خریدخودرو ودرقردادذکرشده که استفاده درغیر ازموضوع قراردادخلاف شرع وقانون است.

بنده به علت بعدمسافت واعتماد به رییس شعبه که آشنا بودند فیش سفیدامضا تحویل دادم تاپول رابه برادرم بدهند وبه صاحب خودرو که فاکتورخرید آن رادرپرونده گذاشته بودم اما متاسفانه بدون اطلاع بنده25میلیون بابت بدهی یکی ازاقوام بصورت الکترونیک برداشت نمودندومابقی رامسدودکردند الان طرح دعواکردندودادگاه باتوجه به قرارداد بنده وضامنینم رابه پردخت حدود80میلیون محکوم کردند ودرمرحله تجدیدنظر است لایحه ای مبنی بربطلان قراداد نوشتم باتوجه به دعوای متقابل که بطلان قرداد راخواسته بودم

الان بنظرتون چکارکنم

ضمنا کارشناس بانک نظر داده که من پول رابرداشت کردم وشکایت کیفری هم بانک راتبرئه کردند وگفتندبرداشت کننده خودم بودم درحالی که ارجاع به کارشناس خط داده بودم اما اعتنا نکردند

0
علی عهدلی 4 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )