سلام قرار است از خانمم جدا شوم من ایشان رو دویت دارم ولی او

پرسش

سلام قرار است از خانمم جدا شوم من ایشان رو دویت دارم ولی او خیر بنا بر ابن سد که توافقی جداشیم ایشان از حق و حقوقشان بگذرند ولی سرویس طلایی که بنده به ایشان دادم را نمیدهد چگونه اقدام کنم

0
امیر 3 ماه 164 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse