سلام.من تقریبادوهفته پیش خودروی به قیمت 28500خریداری نمودم ک

پرسش

سلام.من تقریبادوهفته پیش خودروی به قیمت 28500خریداری نمودم که فروشنده درقولنامه قیدکرده که فنی سالم وشاستی ماشین سالم است که اگه بعدازکارشناسی خلاف گفته ثابت شودماشین عودت یابه اندازه آسیبهاقیمت ماشین کم شود.من همان روزخودرورابردم کارشناس رنگ شاستی ها خورده بود.روزبعدماشین رابردم پس بدم فروشنده برابرتعهدخودقبول دارنمی باشد.من هم درهمان محل استشهادی درست کردم که ماشین راآورده وایشان نپذیزفته است ودونفرشاهدامضاکردند.حالارفتم اظهارنامه فسخ هم برایشان ارسال کردم.وبرای انجام فسخ کفتندبایددادخواست بدم وهزینه اش600تومان است.آیا من بامدارکی دارم(قولنامه واستشهاد)وفریبی که ایشان درقولنامه مرتکب شده من برنده میشم ومیتونم مخارجی که متحمل شدم تمام وکمال ازفروشنده بگیرم.لطفاراهنمایی بفرمایید

0
5739583195 4 ماه 45 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )