سلام همسر من درخواست طلاق داد

پرسش

سلام همسر من درخواست طلاق داده است ممنکارگر هستم ودوفرزند دارم وحقوقم فقط میتوانم امرار معاش کنم والان شش ماهی بیکارم وخانه پدرم زندگی میکنم ایا به واسطه این موضوعات میتواند شکایت کند

0
amirali moghadam 2 هفته 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse