سلام. چند سال پیش فردی مجهول الهویه با جعل امضای اینجانب اقد

پرسش

سلام. چند سال پیش فردی مجهول الهویه با جعل امضای اینجانب اقدام به گرفتن 1-گواهی امضا به نام اینجانب و 2- گواهی کسر حقوق از اداره محل خدمت من کرده و با این اسناد فردی مورد ضمانت قرارگرفته. شکایت حقوقی با عنوان ابطال سند مجعول به طرفیت 1-دفترخانه که گواهی امضا صادر کرده 2-اداره ای که گواهی کسر حقوق صادر کرده و 3- شرکتی که ان فرد در انجا مورد ضمانت قرار گرفته تنظیم کردم. حالا حکم بدوی صادر شده که به استناد ماده 84و89 ق.ا.د.م به دلیل اینکه فرد مورد ضمانت قرار گرفته طرف دعوی نیست قرار رد دعوی صادر شده. سوال من این است. 1-در مورد جعل سند و استفاده از ان. ایا اون زمانی که این اسناد جهت ضمانت به شرکت مذکور به عنوان ضمانت سپرده شده مصداق عنوان استفاده از سند مجعول است و کسی که مورد ضمانت قرار گرفته عامل ان است. و یا اکنون که آن شرکت مدعی مطالبات وجوه معوقش است و به استناد ان اسناد مجعول اقدام به این کار کرده مصداق استفاده از سند مجعول است و ان شرکت عامل استفاده از سند؟ 2- در حالیکه شکایت کیفری نیست و کسی به عنوان جاعل در دادخواست معرفی نشده. ایا لازم بود که ان فرد مورد ضمانت قرارگرفته به عنوان طرف مورد دعوی ذکر شود؟ درحالیکه اکنون ان اسناد مجعول در اختیار شرکت مذکور است و نه آن فرد. ممنون.

0
masoud935 3 ماه 91 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse