سلام کسی در ایام محرم در حسینیه به مادرم توهین رابطه زده و و

پرسش

سلام کسی در ایام محرم در حسینیه به مادرم توهین رابطه زده و و مدئی شده که باعث جدایی اون از شوهرش شده من رفتم و به اون خانم گفتم شما اگر مدرکی داری شکایت کن و دست مادرم و گرفتم که بریم اما خواهر شوهر اون خانم همش درحال فحاشی بود که حرف اخرش باعث عصبانیت من شد و لگد ارومی به پشت اون خانم زدم و پدرم اینا رو صدا کردم که بریم از اونجا اما شوهرش اومد و با من درگیر شد که مجبور شدیم به پلیس خبر بدیم حالا اونا بخواطر لگد ازمن شکایت کردن و من هیچ جا لگد رو به گردن نگرفتم و شاهد هم میتونم بیارم انگار حدود 40 رو حامله بوده حالا اگر درست نشد و مجرم رای به نفع من نبود چه مجازاتی داره ؟

و من هم بخواطر فحاشی و تهدید های به مرگ شوهر اون خانم شکایت کردم و صداهای ضبط شدشون هم هست و چه مجازاتی برای اون داره؟

0
Saeed 4 ماه 108 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse