سلام.یک چک ضمانت با عنوان در وجه ضمانت علی محمدی به طرف  خود

پرسش

سلام.یک چک ضمانت با عنوان در وجه ضمانت علی محمدی به طرف  خود شخص دادم.مبلغ چک خالی میباشد.آیا میتواند مبلغ را پرکرده و چک را وصول نماید؟

0
Arad13961203 1 هفته 11 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse