سوال در رابطه با تقسیم ترکه

پرسش

یکی از ورثه ملک پدری را به نام خود کرده، حال در شکایت تقسیم ترکه حکم بر فروش اموال طبق تحریر ترکه را گرفته ام. (که ملک مذکور جزو تحریر ترکه است).تکلیف ملکی که به نام یکی از ورثه زده شده چه می شود؟؟

0
Arshiya 10 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )