سوال ملکی

پرسش

سلام
یک سوال
شخص A یک زمین را که قبلا مال پدرش بوده است و( از پدر وی مصادره شده است )، را از سازمان دولتی (اداره دارایی)اجاره کرده و در آن اعیانی ساخته، اعیانی را به شخص B فروخته و تعهد فروش عرصه را در واگذاری عرضه از طرف اداره مذکور به وی به قیمت عادلانه به خریدار داده است.B بعنوان متصرف طبق یک روند عمومی مصوبه مجلس شورا و روال قانونی سند شش دانگ گرفته است.(30 سال پیش)
۱) آیا این عمل فروشنده اعیانی A قانونی بوده است؟
۲(اگر وی موفق شود حکم مصادره املاک پدر را باطل کند ،سرنوشت B چگونه خواهد بود؟آیا تعهد A در قبال B که بصورت قول نامه عادی بوده چه خواهد بود؟

در ضمن A تنها وارث پدر بوده است

0
Iraj1347 10 ماه 95 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )