شارژ ساختمان

پرسش

اگر هر ماه در ساختمان مقداری شارژ از ماههای قبل اضافه بیاید اگر واحدی ساختمان را ترک کند آیا مدیر موظف به پرداخت اضافه شارژ به واحد فوق میباشد؟

0
مینو 9 ماه 96 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )