شخصی خانه ی پیش فروش شده ای را از دیگری خریداری کرده که،فروش

پرسش

شخصی خانه ی پیش فروش شده ای را از دیگری خریداری کرده که،فروشنده خود ان را از سازنده ای که سند رسمی به نام اوست خریداری کرده حال خریدار دوم با انجام تعهداتش میخواهد سند رسمی انتقال به نامش تنظیم شود سوال اینجاست ؟وی به طور شفاهی مدام درخواست تنظیم کرده ولی انها نپذیرفته اند ایا میشود گفت از تنظیم سند سر باز زده اند؟ثانیا اگر اختلاف پیش بیاید وبرای تنظیم سند حاضر نشوند مرجع حل اختلاف برای تنظیم سند کجاست؟دادگاه است یا داوری؟

 

 

0
پرسش 2 هفته 12 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse