شخص الف ملک خود را به شخص ب میفروشد.بعد از فروش ملک خریدار چ

پرسش

شخص الف ملک خود را به شخص ب میفروشد.بعد از فروش ملک خریدار چندین اصله درخت در ملک کاشته است.طرفین قصد اقاله ی معامله را دارند.وضعیت حقوقی قراردادو تکلیف درختان و میوه درختان را شرح دهید؟

0
امیرعلی 4 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )