شخص الف ملک خود را به شخص ب میفروشد.درضمن قرارداد شرط میکند

پرسش

شخص الف ملک خود را به شخص ب میفروشد.درضمن قرارداد شرط میکند که هفته ای سه روز جهت قمارخانه استفاده شود.وضعیت حقوقی قرارداد را شرح دهید؟

0
امیرعلی 4 هفته 19 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse