شکایت ازراننده مقصرجهت دریافت هزینهای درمان

پرسش

آیا بنده میتوانم جهت هزینهای درمان وضرر زیان مال فروخته شده جهت هزینهای درمان وقطع عضوشدن و۱۵ماه بیکاری به علت طول درمان از راننده مقصرشکایت کنم

0
مهدی نوری 8 ماه 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )