صلاحیت رسیدگی بدون اظهار نظر دادستان

پرسش

با سلام.احتراما دادیار کشیک روز جمعه با گزارش خلاف واقع و اطلاع رسمی از موضوع و نقض ماده۱۹۹ و با بی وجدانی نامفهوم و مقطع و در ۲سطر پایان صورتمجلس با تکرار نوشاه ها و طرز صحیح جمله بندی اقرار شده ثبت نموده و در قرار ازادی صادره نیز با کذب عدم اعتراض بنده را تحریر نموده اند لذا تا ان مرحله تمام برگه ها از امضا امتنا نموده است مشهود میباشد.واستعلام از سو سابقه که همان روز در دستور قضایی تلفنی توسط مامور تنظیم شده محرز بوده و مجددا فردتی انروز با صدور دستور با متن ماهرانه که سو سابقه اخذ و پرونده صبح اول وقت اداری به حضور دادستان برسد که گویا دیروز دستور صادر شده.لذا جواب سو سابقه بهخطاب به دادستان موضوع اجرای دستور ارسال شده که اجرای ماده ۹۲ بظاهر صحیح باشد دستور دادستان به بازپرس در ان برگ صادر و پس از تحقیقات در مقام ضابط دادگستری و عدم مواجهه حضوری و قبل از تشکیل جلسه دفاع اخر بازپرسی با دستور ارسال پرونده به دادستان برای اضهار نظر و ارسال پرونده با کیفر خواست صادره همان دادیار به دادگاه هر دو دستور در نصف برگ A4 صادر شده که قرار بازپرس و کبفر خواست وجلسه بازپرسی همگی در مورخه یک روز پس از ان دستور میباشد.(اصل موضوع) ایا بدون تایید دادستان قرارهای صادره توسط دادیار اعتبار قانونی دارد،بدون اضهار نظر دادستان به پرونده و بدون موافقت دادستان باقراربازپرسی و کیفر خواست دادیار پرونده چگونه توسط دادگاه رسیدگی و رای صادر شده است؟ لذا دستور جهت گزارش از پرونده به استان به دادستان محول شده است اگر با تنظیم و تکمیل نقص های محرز به ایراداتی که تنها مدارک نجات بنده و اثبات عدم تقصیر برای بنده میباشند ایا میتوانم کارشناس یا بازرس ویژه قبل از تنظیم گزارش و ارسال به استان به جهت نظارت به پرونده درخواست و اقدام کنم.؟در صورت امکان لطفا راهنمایی فرمایید

0
سعید اذری 8 ماه 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )