صلح عمری

پرسش

پدرم مادرش زنده است و یک خانه دارد یک همسر و 2فرزنددختر و 2فرزندپسردارد ، قصددارد منزلش را صلح عمرا کند برای اینکه در صورت فوت مالیات به ارث و ارثی به مادرش نرسد. آیا می تواند منزل را در همان وقتی که صلح عمرای همسرش که مادر فرزندانش می شود می کند ذکر کند که بعداز صلح عمرای همسرش که مادر فرزندان است در صورت فوت همسرش صلح عمری فرزندان بنا به قانون تقسیم ارث شود و  اگر نمی شود صلح  عمرای قابل فسخ کند که اگر احیانا مادرمان زودتر از پدرمان فوت شد بتواند این صلح را فسخ کند و دوباره در زنده بودنش صلح عمرای فرزندان کند و مالیات به ارث نپردازیم. ویک نکته آیا چون مادرش زنده است باید در صلح عمرا نکته ای نوشته شود که ارث به مادرش تعلق نگیرد . لطفا راه بهتر را به بنده توضیح دهیدو شما به عنوان وکیل چه راهی را پیشنهاد می کنید؟

 

0
mohseni64 11 ماه 91 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )