ضامن دوم یک وام بیست میلوپیون تومانی ازبانک کشاورزی شد

پرسش

سلام .ضامن دوم یک وام بیست میلوپیون تومانی ازبانک کشاورزی شدهایم که سررسیدی میباشد.ضامن اول ووام گیرنده فوت شده اندحالاتکلیف ماچیست

0
م.محمدیان 11 ماه 143 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )