ضبط ضمانت نامه بانکی

پرسش

یک شرکت دولتی ضمانت نامه بانکی قرارداد تمام شده ای را بابت بدهی پیش پرداخت یه قرارداد دیگر ضبط کرده است آیا امکان طرح دعوا میباشد با توجه به اینکه در متن ضمانت نامه شماره قرارداد و مشخصات کار ذکر شده است

0
مصطفی عمرانی 10 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )