ضرب وجرح باچاقو

پرسش

باسلام میخواستم بدون دیه زیبایی صورت جای چاقوروی پیشانی وضرب دیدگی دماغ وبریدن انتهای انگشت شست وخراشیدگی بازو ویک ماه ونیم استراحت چقدر است درضمن حکم ضرب وجرح عمدی باچاقو با داشتن چهار نفرشاهد چقدر است

.

0
mohammadmokhberi55 9 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )