طبق ماده ده نوسازی صنایع با ۲۵سال پرداخت بیمه وپنج سال سنوات

پرسش

اینجانب طبق ماده ده نوسازی صنایع با ۲۵سال پرداخت بیمه وپنج سال سنوات ارفاقی که بیمه ان یکجا وبا اعمال ضریب افزایش سالانه از کارفرما (شرکت نیشکر دعبل خزاعی اهوازی )دریافت شده .بازنشسته شدم.یعنی سی سال پرداخت بیمه دارم.اخیرا طبق بند ت ماده 28 برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده سنوات ارفاقی را بعنوان سنوات قابل قبول تلقی کند.وشرکتهای دولتی وسایر دوایری که از بوجه دولت استفاده میکنند

نسبت به محاسبه حقوق این بازنشستگان بر اساس میانگین دو سال اخر بیمه پردازی اقدامدکنند.اینجانب درخواست اعمال این قانون برای خودم را دارم.لطفا رای خود را صادر بفرمایید

ممنون.چهره افروز

0
امیر 2 سال 217 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )