طلاق

پرسش

سلام
مردی هستم 50ساله حدود20سال قبل به اصراروپافشاری مادرم بادختردایی ام که تالحظه عقدحتی سلام خسک وخالی باوی نداشتم ازدواج کردم وحاثل ان 3فرزنددخترمیباشدوازهمان بدوازدواج تاکنون همیشه درحال جنگ ودرگیری هستیم یعنی دراین مدت 20سال هنوزاب خوش ازگلوم پایین نرفته ومدام درحالت جنگی قرارداریم ازرفت وامدمادرم خواهرم برادرانم جلوگیری میکندولی خودش باتمام خانواده اش رفت وامدداردازاینهاکه بگذریم الان حدودیکسال دیگه کاربه اونجارسیده که دیگه همبسترنمیشویم ومن ازبس فشارجنسی به من میادکه ناچارآ بدنبال زنان روسپی میرم هرچندبرخلاف میل باطنی ام است چون باتوجه به بیماری هاوعدم بهداشت میترسم دچاراین گونه بیماری هابشوم وازاینهاگذشته اگرقراربودمن فحاشه گری کنم که اصلآازدواج نمیکردم من الان 50ساله ام چرابایدمن رادریک خانه خالی بایک زن فحاشه بگیرن ومراکتک کاری کنندبهرسواینجانب ادامه زندگی بااین زن انسان نمازاجایزنمیبینم وتقاضای کمک وهمیاری وراهنمایی رادارم بادرودفراوان

0
ahmadreza 12 ماه 82 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )