طی قراردادثبتی مدیران شرکت تعاونی با بانک مسکن مشارکت مدنی

پرسش

سلام

طی قراردادثبتی مدیران شرکت تعاونی با بانک مسکن مشارکت مدنی درساختن تعدادی از واحدها امضانمودند پس ازگذشت سه ماه مطابق اگهی تعغیرات مدیران جدید انتخاب وبه بانک معرفی شدند ومدیرعامل جدید ادامه قراردارد وانجام کارساختمانی رو خودبه پایان رساند .پس از اخذ پایان کار وصورتمجلس تفکیکی و…بانک مبلغی از تعهدات خود روپرداخت نکردلذاباتوجه به اینکه امضاکنندگان قراراداد( مدیرانی که قرارداد رو روزاول امضا نمودند )افراددیگری بودند باهمکاری بانک اقدام به فروش واحدها به اعضا نمودند درحالیکه بامدیرعامل جدید هیچ گونه حساب کتابی نکردند .حال باتوجه به قرارداد ثبتی . مدیرعامل  جدید چگونه میتواند حق وحقوق خود رو بگیرد….آیا باید.1 ).علیه بانک شکایت کند 2 ) علیه امضاکندگان 3 )یاشرکت تعاونی….هچنین مدیرعاملی که بعدازگذشت سه ماه انتخاب شده وساختمانها رو به اتمام رسانده هیچ گونه حساب کتابی نکردند .درحالیکه مبلغ باقی مانده توسط بانک باید به حساب شرکت تعاونی واریز تا مدیرعامل بتواند بدهی مصالح فروان ودستمزدکارگران ودیگرهزینه ها رو بدهد . باتشکرفراوان

0
6619459307 2 سال 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )