عدم تسویه مانده ملک فروشی

پرسش

سلام وقت عالی بخیر..واحدمسکونی در تاریخ۲۴اسفند۹۷فروختم به مبلغ۳۲۵میلیون تومان اول ۱۷۵میلیون گرفتم مانده قرار بود۱۰اردیبهشت تسویه بشود ولی بخاطراینکه سندتک برگی بنام خودم نبود بنام کسی بودکه آپارتمان را ازش خریدکرده بودم واینکه خریدارمیخواست وام بگیردگفتندکه جهت اخذوام بایدسندتک برگ بنام فروشنده باشداقدام کردم سنددرتاریخ۱۶اردیبهشت بدستم رسیدوبرای تشکیل پرونده به بانک مراجعه کردیم ولی الان باوجودگذشت بیش ازیک ماه اززمان تعیین شده وبا توجه به اینکه بنده زمان تنظیم مبایعه نامه نمیدانستم که این مراحل باید طی شودوبنگاه هم دراین موردهیچ حرفی نزدضمن اینکه درمبایعه نامه قیدشده خریداردرتاریخ۱۰اردیبهشت الباقی مبلغ را ازبانک طی وام مسکن پرداخت خواهدکردواینکه بنده هم معامله دیگری انجام داده ام وبرای هرروز۲۰۰هزارتومان خسارت میدهم آیامقصراینکه خریداربه وقتش نتوانسته است ازبانک وام بگیردبنده هستم ؟واینکه الان میتوانم معامله را فسخ کنم ممنون میشم دراین زمینه راهنماییم کنید

0
علیرضاایزدی 10 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )