قانون افزایش اجاره درزمان تمدید

پرسش

سلام؛ من در خانه ای ۳ سال اجاره نشین می باشم وهرسال باافزایش ۲۰الی۳۰درصد تمدید کردم امسال زمان تمدید۳۰ دیماه موجر قرارداد را با۹۰درصد افزایش تنظیم نمود و من قبول نکردم واز ان زمان تا الان که ۳ماه است باقیمت سال قبل اجاره راپرداخت کردم وحالا موجر درشورا درخواست تخلیه داده .آیا میتونه دستورتخلیه بگیرد ؟

0
پارسیان 4 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )