قرارداد من با مخابرات بوده والان شکایت کردم

پرسش

درود بر شما

قرارداد من با مخابرات بوده والان شکایت کردم و درخواست کارشناس منتها .کارشناسها اصلا مربوط به موضوع قراداد من نیستند و همچنین در مخابرات مشغول بکار هستند سوال .1.ایا مسئله خادم و مخدوم حساب نمیشون 2. طبقه ماده 261 اییین دادرسی ایا کارشناس نباید در خصوص امور مربوطه خودش باشه

0
مسعود سوادکوهئ 4 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse