مادرم میخواهد طلاق بگیرد میخواهیم بدانیم چگونه میتوان امتیاز

پرسش

مادرم میخواهد طلاق بگیرد میخواهیم بدانیم چگونه میتوان امتیازات ارث را هم کسب کرد

یک خانه سه طبقه ویک مغازه

و شروع زندگی خود باهم یک خانه هم نداشتند

و بعد از گذشت ٢۵ سال زندگی مشترک یک خانه ٣ طبقه ساختند با یک مغازه ایا مادرم طبق قانون و از نظر کیفری حق در سهم این خانه و مغازه را دارد اگر بخواهد طلاق بگیرد

به چه نحو خواهد بود

و موقع خرید زمین خانه (قول نامه) نصف مبلغ خرید خانه را از طریق ارث مادر که توسط برادرانش به او داده شده بود را دادند

0
مهران بابايي 1 سال 185 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )