مادرم ميخواهد طلاق بگيرد ميخواهيم بدانيم چگونه ميتوان امتياز

پرسش

مادرم ميخواهد طلاق بگيرد ميخواهيم بدانيم چگونه ميتوان امتيازات ارث را هم كسب كرد

يك خانه سه طبقه ويك مغازه

و شروع زندگي خود باهم يك خانه هم نداشتند

و بعد از گذشت ٢٥ سال زندگي مشترك يك خانه ٣ طبقه ساختند با يك مغازه ايا مادرم طبق قانون و از نظر كيفري حق در سهم اين خانه و مغازه را دارد اگر بخواهد طلاق بگيرد

به چه نحو خواهد بود

و موقع خريد زمين خانه (قول نامه) نصف مبلغ خريد خانه را از طريق ارث مادر كه توسط برادرانش به او داده شده بود را دادند

0
مهران بابايي 7 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse