مبایعه نامه وفسخ ان

پرسش

سلام بامبایعه نامه دست نویس درسال 82مورثم ملکی خریدارینمودن بعدازیست سال وفوت مورثم فروشنده ادعای فسخ نامه ازمورثم دارن ومن ملک رابه کسی واگزار نمودم وتاکنون چیزی مبنی برداشتن فسخ نامه ازمورثم نگفتن وحالا برای اثبات بیع دادخواست والزام سند دادم به زبان اطهارداشتن فسخنامه دارن ایا میتواند مبایعه نامه را باوجود فسخنامه ازمورثم باطل کند چه راهی برای احقاق حقوق خوددارم باتشکر

0
سعید خرمفر 4 ماه 44 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )