مخوام بدون شوهر من که با یه زن شوهر داره زنا کرده چه حکمی دا

پرسش

مخوام بدون شوهر من که با یه زن شوهر داره زنا کرده چه حکمی داره میتون باهاش ازدواج بکنه من چطوری میتونم مهرم بگیرم ولی طلاق نگیرم لطفا راهنمایم کنید

0
فریبا زارع 2 سال 174 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )