مشارکت در ساخت زمین مشاع بدون اجازه کتبی شریک

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…
دوسال پیش بدون توافق کتبی و با اطلاع و نظر مثبت شریک اقدام به عقد مشارکت قطعه زمین مشاعی نمودم اکنون شریکم در پایان ساختمان جهت باج گیری اقدام به طرح شکایت دخل وتصرف در مال غیر نموده است و به سهم خود از ساختمان مورد مشارکت قانع نیست . اکنون تکلیف بنده چیست .

0
maa41912 4 ماه 35 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )