مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی

پرسش

با عرض سلام و تقدیم احترام
طبق قرارداد مشارکت ساخت فیمابین مالکین و سازنده، مقرر گردیده که پس از اجرای سقف آخر اسکلت 2/4 دانگ از 6 دانگ عرصه و اعیان ملک موضوع قرارداد به نام سازنده گردد(سهم سازنده 4 واحد از 10 واحداست). همچنین سازنده می تواند صرفا 2 واحد از 4 واحد سهم خود را پس از اجرای اسکلت و و سقف آخر پیش فروش نماید. ساختمان فعلا در مرحله نازک کاری بوده و حدود 2 ماه دیگر تحویل می شود و وکالت نامه اختیار واگذاری و انتقال 2/4 دانگ توسط مالکین به سازنده داده شده است. لیکن سازنده به جای 2 واحد 4 واحد را در این مرحله پیش فروش نموده است. حال با توجه به اینکه برای تخلف از ممنوعیت فروش جریمه ای در قرارداد پیش بینی نشده، چه اقدامی قابل حصول به نتیجه علیه سازنده می توان کرد
با احترام مجدد و تشکر

0
حسن پارسا 11 ماه 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )