مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه ترانس جوشکاری سیار

پرسش

مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه ترانس جوشکاری سیار
با سلام:

آیا شاکی،که قبلآ در دادسرای شکایت کیفری از اینجانب به اتهام ربایش یک دستگاه ترانس جوشکاری سیار نموده و منجر به محکومیت بنده شده وحکم قطعیت یافته و اجراء شده است،بعد از گذشت ١٨ ماه می تواند دادخواست مطالبه اجرت‌المثل برای ٨ماه که پروسه دادگاه زمان برده است تاترانس خود را تحویل گیرد ارایه نماید؟

این دادخواست ،مطالبه اجرت‌المثل مغایرت ندارد با مواد ١۵و١۶و١٧و٨۶و١۴٨قانون آیین دادرسی کیفری،خواهشمندم راهنمایی کنید.

0
Altin 4 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse