مطالبه دیه از صندوق خسارتهای احتمالی

پرسش

به نام خدا
پدر بنده حدودا شانزده سال پیش با راننده تاکسی تصادف میکند و فوت میشود راننده تاکسی متهم به زندان میرود و تقاضای مرخصی میکند و در مدت مرخصی فوت میکند و در حال حاضر اثری از وارث ایشان هم نبوده که ما تقاضای ترکه کنیم خانواده من تا پارسال که 15 سال میگذرد تقاضای دیه نکرده بودن با توجه به فوت متهم و مفقود بودن وارث پس از 15 سال تقاضای دیه کردیم از صندوق خسارتهای احتمالی شنیده بودم که متهمی که در زمان مرخصی فوت میشود مسئولیت پرداخت دیه با ورثه و وثیقه گذار نیست میتوان از محل صندوق خسارتهای احتمالی تقاضای دیه کرد. علیه صندوق شکایت کردم رای این گونه صادر شد:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان ….به طرفیت صندوق خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه دیه کامل مرد مسلمان و خسارت مربوطه بدین شرح که خواهانها مدعی هستند پدرشان در سال 80 با شخصی تصادف کرده وی مقر حادثه بوده به زندان میرودو پس از زندان آزاد و مقصر فوت میکند و ایشان دیه خود را مطالبه نکرده بدین جهت به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی طرح دعوا نموده اند از آنجا که موارد پرداخت صندوق تامین خسارتهای بدنی توسط قانون گذار مشخص گردیده است مورد مطروحه از موارد تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی نمی باشد و خاهان باید وارث مقصر حادثه راشناسایی کنند و به طرفیت ایشان طرح دعوا نمایندلذا دادگاه دعوای مطروحع رامنطبق با قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 آیین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی دادگاه قرار عدم استماع ادعای خواهان را صادر و اعلام میدارد .

خواهشمند است در صورتی که رای صادره بالا جای دفاع در دادگاه تجدیدنظر دارد بنده نسبت به رای صادره اعتراض کنم من فکر میکنم قاضی پرونده به طور کل وارد محتوای پرونده نشده
سپاسگزارم

0
مجید حسن زاده 11 ماه 76 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )