ملکی که ۴دست با وکالت فروش بلا غذا ودست آخر سند قطعی و شش دانگ صادر شده است

پرسش

نفر اول ملک را با وکالت فروش بلا غذا وبا حق توکیل به غیر به نفر دوم می فروشد ونفردوم با همان شرایط به نفر سوم و نفر سوم با همان شرایط به نفر چهارم می فروشد نفر چهارم بر اساس سند قطعی به نام نفر پنجم سند میزند …در این مرحله یکباره یک دست نوشته با توافق نفر اول و دوم و سوم پیدا میشود و متن دست نوشته نفر سوم را از فروش منع میکند ….سوال  ۱…ایا یک برگ عادی میتواند مقدم بر سند رسمی و موجب ابطال آن شود….۲. اگر چنین شود نفر آخر که سند شش دانگ و قطعی به نام ایشان میباشد تکلیفش چه میشود .در حالیکه نفر سوم در حال حاضر پیدا نشده است

0
کریم زستمی 11 ماه 64 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )