ملکی

پرسش

سلام وقت بخیرپدرم درسال۹۲ طی صلحنامه ووکالت فروش هردو بتاریخ ۲۵دیماه ۹۲ ملک خود راباجمیع امتیازات به مادرم واگذارکرده درسال ۹۳ پدرومادرم هردوتحت عنوان مالک اقدام به انعقاد قراردادمشارکت ساخت نمودنددر۸شهریور۹۳ اما برادروخواهروزن برادر باآگاهی ازتمام مواردفوق اقدام به اخذسفیدامضا ازپدرمان که سندبنامش بود نمود پدرم ۹۰ساله وبیسوادوبیماراست وبتاریخ ۱۴شهریور۹۳ باسفیدامضا صلحنامه ای ایجادکردند مبنی برصلح تمام سهم مالک بین پدرم وبرادروخواهرم سپس باهمدستی سازنده صورتجلسه ای عادی تنظیم کردن بدون امضای مالک وطرف اول قراردادکه سهم مالک تحویل شده سپس خواهروبرادر تمام سهم صلحنامه راطی بیع نامه عادی بتاریخ ۱۶ فروردین ۹۶فروختن به زن برادر بمبلغ۲۰میلیون تومان سپس برادراززنش طی یک اجاره نامه عادی بتاریخ ۱۰فروردین۶ ۹ملک فروخته شده رااجاره کردبمدت ششماه بدون پول پیش وبا اجاره اندک سپس باهمین اسناد مجعول رفتن حل اختلاف ودستورتخلیه گرفتن ورودثلث ردشد ومدارک ماهم موردتوجه قرارنگرفت وپدرومادرم که بواسطه رای داوری ملک خودرادرتاریخ ۲۴آبانماه ۹۶ تحویل گرفته بودندرابیرون کردند ما دادخواست ابطال اسنادعادی دادیم دادگاه بواسطه استعلام اشتباه دادخواستمان راپس ازماه ردکرد دوباره دادخواست دادیم دادگاه عمومی هیچکدام ازخواندگان دردادگاه حاضرنشدندوقاضی پس ازبررسی اسنادعادی صلحنامه وبیع نامه واجاره نامه رافاسدورای به ابطال ومحکومیتشان دادواول اسفند۹۷ رای بهمه ابلاغ شدبرادروخواهروزن برادر که دردادگاه حاضرنشدن تاریخ ۲۱اسفند۹۷وکیل زن برادر دادخواست اعتراضدادبدون هیچ لایحه ای و۲۳فروردین ۹۸ابلاغ تبادل لوایح آمدووکیلشاان لایحه اش رادر۷اردیبهشت ارایه دادوبرادروخواهر لایحه ای دادند که ملک مال مابوده وحرف مادر وپدرمان کذب است واسنادشان جعلی است دفتر شعبه هم بدون لایحه ماپرونده راارسال کردتجدید نظرضمنا همزمان ماشکایت سفیدامضاواستفاده ازسندمجعول دردادسراطرح کردیم که بدلیل عدم ارایه اصول اسنادبعدازتقریبا یکسال بعدازشکایت بازپرس دستورجاب سیارشان صادرکردوچندروز پیش تحویل دادندبرای کارشناسی که هنوز نظر کارشناس نیامده واما  آیا باتوجه به عدم اعتراض برادر وخواهر که درمهلت قانونی اعتراضی نکردند  رای درخصوص صلحنامه مجعولشان قطعی شده ومیشود تقاضای اجراکردچون بیع نامه واجاره نامه بین خودشان بوده دوما باتوجه به طولانی شدن ارسال لایحه بعدازمهلت قانونی مامیتوانیم لایحه ی به تجدیدنظر قبل ازجلسه بررسی ارایه بدهیم آیا میتونیم به استنادرای صادره بدوی ومدارک ومستندات ملک تصرف شده بناحق خودراپس بگیریم ضمنا به اظهارملک باقولنامه بدیگری فروخته شده والان متصرف است وقبل ازایشان ملک رااجاره داده بودند ازفرصتی که دادیدووقت وزمانی که برای راهنمایی وکمک به بنده عنایت کردید بسیارسپاسگزارم همواره سلامت وموفق باشید وخداحفظتان کند یاعلی

 

0
یااهل کسا ع 8 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )