ملک

پرسش

ملکی را ازشرکتی خریداری نموده ام و به علت جانبازی نتوانستم بروم سند بگیرم بنیاد شرکت رامصادره کرده و مدیرتصفیه گذاشته (رییس حراست و رییس بازرسی بنیادو نماینده بنیاد)شخصی را که دوست واشنای نزدیک بنیاد بوده را بااسناد جعلی سه قواره به وی می دهند که یکی از ان قواره ها متعلق به من است وبعداز ان شخص ملک ها را به بنیاد بر میگرداند . رییس بازرسی و کارشناسان قضایی بنیاد به جعلی بودن مدارک رسیده اند ولی هنوز من بلاتکلیف هستم، چه کنم؟

امید به خدا و یاری شما وکیل گرامی یا قضات قضایی دارم

0
دیوبندی 10 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )