من بخوام طلاق بگیرم آیا مهریه را می تونم برگردانم؟

پرسش

باسلام من سوالی داشتم

اگر مهریه با اجبارشوهر وامر به اینکه زندگی خوبی خواهیم داشت بعد از اون،بخشیده شود با دفتراسناد ولی بعدش همسر شروع به بدخلقی کند من بخوام طلاق بگیرم آیا مهریه را می تونم برگردانم؟

0
رها 4 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )