من ۵۰ روز بدون قرارداد کار کرده و از طرف کارفرما اخراج شده ا

پرسش

من ۵۰ روز بدون قرارداد کار کرده و از طرف کارفرما اخراج شده ام.میخواهم بدانم بعد شکایت چقدر حق بیمه به اینجانب تعلق میگیرد

0
بریوان 2 سال 199 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )