مهریه در عقد موقت بعد از اتمام مدت عقد باید پرداخت شود؟ اگر پراخت نشد می توان از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم؟

پرسش

اگر خانمی با مردی عقد موقت صورت داده و بعد از اتمام مدت عقد هنوز مقدار مهریه که تعین شده را مرد پرداخت نکرده است، آیا خانم می تواند شکایت کرده و از طریق مراجع قانونی مقدار مهریه خود را دریافت نماید. در ضمن مدت عقد 2 سال بوده و چند ماهی از اتمام عقد موقت گذشته و از هم جدا شده اند.

0
شروین 10 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )