مهریه طلاق

پرسش

باسلام /زوجی بصورت توافقی وطبق شروطی ازهم طلاق گرفتند(طلاق بائن خلع نوبت اول) وسندآن دردفترخانه ثبت گردیده است اما باتوافق ودرحضورشهودصلح نامه ای بین زوجین امضا گردید وزوجه کلیه حقوق مالی مذکوردرطلاق نامه را به عوض تعدادی سکه به زوج وبا شرایطی معین مصالحه نمود ولی زوج به تعهد خویش پای بندنیست آیااین صلح نامه که باامضا واثرانگشت زوجین وباامضای شهود میباشدمیتواند سند رسمی برای شکایت وپیگیری حق وحقوق زوجه ازمراجع قضایی باشد؟؟

سپاس ازراهنمایی شما

0
ذکر۱۱۰ 12 ماه 111 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )