مهریه

پرسش

باسلام،
اگر در دادگاه محجوریت شوهر ثابت شود، در ادامه حکم پرداخت مهریه برای ولی (پدر شوهر) توسط قاضی صادر شود، آیا اموال شوهر محجور بررسی میشود برای پرداخت یا اموال پدر شوهر ؟لازم به ذکر است شوهر محجور مالی ندارد. در دادگاه هم پدر شوهر به عنوان قیم تعیین شده است.

0
Sms 1 سال 106 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )