مهر و موم ترکه

پرسش

سلام و احترام

پدر بنده منزل مسکونی را به اینجانب منتقل نموده است.اما با این وجود یکی دیگر از وراث وی،نسبت به تحریر ترکه اقدام نموده و با سو استفاده از مسافرت بنده و خالی بودن منزل،نسبت به مهر و موم ان اقدام کرده است.در نهایت بنده با ارایه سند ملک رفع مهر و موم نمودم.حال سوال این است که با توجه به اینکه ورثه مذکور هیچ سندی مبنی بر مالکیت پدرم بر منزل مزبور ارایه نکرده است و با اینحال شورای حل اختلاف صرفا بخاطر ادعای ورثه ملک را مهر و موم کرده است، آیا میتوانم از شورای حل اختلاف و ورثه یاد شده شکایت کنم؟

0
rauf374 9 ماه 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )