میخواهم برای آپارتمان درخواست الزام به پایانکار و تنظیم سند بزنم

پرسش

سلام
میخواهم برای آپارتمان درخواست الزام به پایانکار و تنظیم سند بزنم ولی فقط سه دانگ از سند کلی زمین بنام فروشنده است و سه دانگ بنام پدرش که به وی وکالت داده و آپارتمان ساخته شده در این زمین فقط دو طبقه تک واحدی است. آیا این دادخواست قبول می شود یا اینکه باید از هردو نفر شکایت کنم.

0
رحیم 8 ماه 92 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )